Advertisement

XÈŖĤĄŢŊ BØ PĄĢÈ . .ĄM Ç J ÐŔĄŴĮ ŊŹĄŊÈŊ 😊 ÇĔŴĮŚ ŊĘŊĘŊ 😉 ĄMĴĘĶ ŴĄKÈ VÈ XĄŁĶÉŊĄ😆 . PØŚŢĘŊ MĄ ➡️ŁĮĶĘ Ø ĆØMMĘŊŢ ⬅️ BĶĄN . . . @hara_nasvra 🔜@m7e_._

Advertisement

هين به يجئ مه جه وا بينن خوشه ئان نه هين ج بيزين هين كولين ريزو سلاف بو وه @r0jkooo

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

arrow